Curriculum
Course: တၢ်ဃိထံသ့ၣ်ညါအဂံၢ်ထံးခီၣ်တဃာ်သ့ၣ်တဖၣ် [F...
Login

Curriculum

တၢ်ဃိထံသ့ၣ်ညါအဂံၢ်ထံးခီၣ်တဃာ်သ့ၣ်တဖၣ် [Fundamentals of Research] Karen version

ယူနံး (1) တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးတၢ်ဃိထံသ့ၣ်ညါအဂ့ၢ်

0/0

ယူနံး (3) တၢ်ဃိထံသ့ၣ်ညါအတၢ်သကဲာ်ပဝးလၢတၢ်ကဘၣ်မၤထွဲအီၤသ့ၣ်တဖၣ် (Research Ethics) - (ဂံၢ်ခီၣ်ထံးသနူသ့ၣ်တဖၣ်

0/0

တၢ်သးလီၤပလိာ်အတၢ်ဟ့ၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါဆိ

0/0

တၢ်ပာ်ဘၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘံၣ် ဘံၣ်ဘၢဘၢ) ဒီးတၢ်မၤစှၤလီၤတၢ်လီၤပျံၤလီၤဘၣ်ယိၣ်

0/3

ယူနံး (9) တၢ်မၤကဆှီတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ် (Data Cleaning)

0/0

တၢ်မၤလီၤတံၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤဝဲလၢတၢ်တမံၤမံၤမ့ၢ်ဝဲတီဝဲ (Valid-ation)

0/0

ဒီးတၢ်သူဝဲတၢ်မၤအကျိၤကျဲအါဘိ ဒ်သိးတၢ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲတၢ်နၢ်ပၢၢ်တုၤ လီၤတီၤလီၤဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အိၣ် သးတခါ (Tri-angulation)

0/3
Video lesson

Unit 9 [Lesson K] ယူနံး (9) တၢ်မၤကဆှီတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ် (Data Cleaning), တၢ်မၤလီၤတံၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤဝဲလၢတၢ်တမံၤမံၤမ့ၢ်ဝဲတီဝဲ (Valid-ation), ဒီးတၢ်သူဝဲတၢ်မၤအကျိၤကျဲအါဘိ ဒ်သိးတၢ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲတၢ်နၢ်ပၢၢ်တုၤ လီၤတီၤလီၤဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အိၣ် သးတခါ (Tri-angulation)

Layer 1
Login Categories