တၢ်ဃိထံသ့ၣ်ညါအဂံၢ်ထံးခီၣ်တဃာ်သ့ၣ်တဖၣ် [Fundamentals of Research] Karen version

တၢ်မၤလိအဂ့ၢ်အကျိၤဒီးအတၢ်ကွဲးဖှိၣ်ကျၢၢ်တံာ်

ကွဲမုၣ်ဘၣ်နၤဆူတၢ်ဃိထံသ့ၣ်ညါအဂံၢ်ထံးခီၣ်တဃာ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢအဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤလၢ (The Tea Leaf
Center
) လၢ (Virtual Federal University) အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ယူနံး (1) တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးတၢ်ဃိထံသ့ၣ်ညါအဂ့ၢ်

ယူနံး (3) တၢ်ဃိထံသ့ၣ်ညါအတၢ်သကဲာ်ပဝးလၢတၢ်ကဘၣ်မၤထွဲအီၤသ့ၣ်တဖၣ် (Research Ethics) - (ဂံၢ်ခီၣ်ထံးသနူသ့ၣ်တဖၣ်

တၢ်သးလီၤပလိာ်အတၢ်ဟ့ၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါဆိ

တၢ်ပာ်ဘၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘံၣ် ဘံၣ်ဘၢဘၢ) ဒီးတၢ်မၤစှၤလီၤတၢ်လီၤပျံၤလီၤဘၣ်ယိၣ်

ယူနံး (9) တၢ်မၤကဆှီတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ် (Data Cleaning)

တၢ်မၤလီၤတံၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤဝဲလၢတၢ်တမံၤမံၤမ့ၢ်ဝဲတီဝဲ (Valid-ation)

ဒီးတၢ်သူဝဲတၢ်မၤအကျိၤကျဲအါဘိ ဒ်သိးတၢ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲတၢ်နၢ်ပၢၢ်တုၤ လီၤတီၤလီၤဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အိၣ် သးတခါ (Tri-angulation)

Get course
Enrolled: 3 students
Lectures: 12

Working hours

Monday 9:00 am - 5.00 pm
Tuesday 9:00 am - 5.00 pm
Wednesday work from home
Thursday 9:00 am - 5.00 pm
Friday work from home
Saturday Closed
Sunday Closed

Layer 1
Login Categories