Curriculum
Course: หลักสูตรการดำเนินงานวิจัยเบื้องต้น (Fund...
Login

Curriculum

หลักสูตรการดำเนินงานวิจัยเบื้องต้น (Fundamentals of Research - Thai version)

Text lesson

Unit 9 [Lesson TH] บทที่ 9 การทำความสะอาด การตรวจสอบ และการเปรียบเทียบข้อมูล [FoR]

 

หลังจบบทนี้ คุณจะสามารถระบุขั้นตอนการทำความสะอาดข้อมูลเบื้องต้น ออกแบบกระบวนการตรวจสอบข้อมูลอย่างง่าย และวางแผนว่าจะเปรียบเทียบข้อมูลและผลวิจัยของคุณอย่างไร  

Layer 1
Login Categories