Curriculum
Course: หลักสูตรการดำเนินงานวิจัยเบื้องต้น (Fund...
Login

Curriculum

หลักสูตรการดำเนินงานวิจัยเบื้องต้น (Fundamentals of Research - Thai version)

Text lesson

Unit 3 [Lesson TH] บทที่ 3 จริยธรรม (หลักการ ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว และการรักษาความลับ) และการลดความเสี่ยง [FoR]

 

 

ในบทนี้ คุณจะได้เห็นภาพรวมของจริยธรรมการวิจัย หลักการพื้นฐานต่าง ๆ และจะลดความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานวิจัยได้อย่างไรบ้าง บทนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจหลักจริยธรรมพื้นฐานและความสำคัญของหลักการดังกล่าวในการดำเนินงานวิจัยที่มีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง  

Layer 1
Login Categories