Curriculum
Course: หลักสูตรการดำเนินงานวิจัยเบื้องต้น (Fund...
Login

Curriculum

หลักสูตรการดำเนินงานวิจัยเบื้องต้น (Fundamentals of Research - Thai version)

Text lesson

Unit 2 [Lesson TH] บทที่ 2 การค้นคว้าเอกสารงานวิจัยและหัวข้อการวิจัย [FoR]

 

ในบทนี้ เราจะเริ่มเรียนรู้เรื่องการวางแผนการดำเนินงานวิจัย โดยเริ่มจากการเลือกหัวข้อ การค้นคว้าเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ และการเขียนคำถามวิจัย คุณจะได้เรียนรู้เรื่องการวางแผนเพื่อค้นคว้าเอกสารงานวิจัย การระบุประเภทคำถามวิจัย การแยกแยะว่าเมื่อใดต้องใช้สมมติฐานในงานวิจัย และการตั้งคำถามวิจัยที่ดีผ่านการใช้ลักษณะ 5 ประการ  

Layer 1
Login Categories